TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. MÜŞTERİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. , müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,  ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.’nın ve TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.’ya ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.’nın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

İşlenebilecek kişisel veriler;

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası,banka hesap numarası muhasebesel kayıtlar cari hesap dökümleri v.b. bilgiler

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen verilerdir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,  ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.’nın ve TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin ve grup şirketlerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzeresözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; Borçlar kanunu, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, , Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. , Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ilişkisinde bulunduğumuz kişiler ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden her türlü şekilde  toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileri Koruma Kurumu tarafından ve veya yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde  şirketimize yüklenecek her türlü edim de yasal çervede şirketimiz tarafından yerine getirilecektir.

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. ye iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.ye 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;……………………………..adresindeki formu veya ekte yer alan formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. …………………..        ………………………………………………………../İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ………………………………………adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

müşterinin  Adı-Soyadı:                                                 İmzası:                                                   Tarih:

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin,  TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından işlenmesine ilişkin TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. ye tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası,banka hesap numarası muhasebesel kayıtlar cari hesap dökümleri v.b. bilgiler

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler TÜMKAR ELEKTRİK PROJE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında  Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum. Kişisel verilerimin, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına açık rıza veriyorum.

İSİM SOYİSİM İMZA

Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK md.11’de kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK md.13/f.1 uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 Bizzat Başvuru:  Başvuru Sahibi, kimliğini tespit edici belgeler ve eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu çıktısı ile birlikte, Şirketimizin “………………………………………………… ” adresine bizzat başvurabilir.

 Noter Vasıtasıyla Başvuru: Kişisel Veri Sahibi, Şirketimizin “…………………………………” adresine başvuru formu çıktısını noter kanalıyla ileterek başvuru yapabilir. Tebligat zarfının üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olduğu belirtilmesi gerekmektedir.

 Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla:  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak ……………………………………….. adresine e-posta gönderimi gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun başvuruya ilişkin belirleyeceği diğer yöntemlerin duyurulmasının ardından Şirketimiz konuya ilişkin yöntemler hakkında gerekli duyuruları yapacaktır. Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve talep açık olarak belirtilmiş olmalıdır.

 Başvuru formu Kişisel Veri Sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.

 Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.

Bu hususlara uygun hareket edilmemesi ve/veya istenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, talebiniz çerçevesinde yapılacak incelemeler Şirketimiz tarafından gereği gibi ve eksiksiz yürütülemeyebileceğinden, Şirketimizin böyle bir durumda her türlü kanuni hakkı saklıdır. Dolayısıyla işbu Başvuru Formu’nun yukarıdaki hususlara uygun olarak Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Şirketimize yukarıdaki yollardan biri ile ulaşan başvuruda yer alan talepler, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve talebe ilişkin cevabımız Kişisel Veri Sahibine md. 13/f.2 uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Yapılan talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tarafınızdan Şirketimiz tarafından talep edilecektir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün 2 işlemlerimiz kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim: Soy isim:

TC Kimlik Numarası:

(Pasaport No)

Telefon Numarası:

E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi) ☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş ortağı ☐ Diğer:

…………………………………………………………….. Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………

☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

☐ Diğer: ……………………………………………………..

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : …………………………………………………………………..

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ………………………………………………………………………………

 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :